Zásady hodnocení

PRAVIDLA ZAŘAZOVÁNÍ RESTAURACÍ A ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ

Úvod

„Maurerův výběr Grand Restaurant“ je soukromý výběr nejlepších a nejzajímavějších restaurací v České republice, jejichž hodnocení vzniká na základě nezávislých názorů dobrovolných hodnotitelů, kteří tyto restaurace tajně a za své vlastní peníze navštívili a ohodnotili (dále jen „Výběr“).

Výběr je vydáván společností MauMau, s.r.o., IČ 27079112, a to ve spolupráci s panem Pavlem Maurerem.

Tato pravidla jsou stanovena s úmyslem zajistit co nejvíce objektivní a férové posouzení kvalit jednotlivých restaurací tak, aby došlo k eliminaci pokusů o poškození či neoprávněné zvýhodnění některých restaurací a aby výsledky hodnocení odrážely pohled reálných hodnotitelů na nejlepší či nejzajímavější restaurace v České republice.
 

Zařazování restaurací do Výběru

Do Výběru jsou zařazovány restaurace doporučené hodnotiteli a schválené Pavlem Maurerem.

Restaurace může být do Výběru zařazena a hodnocena i bez svého souhlasu.

Zařazení restaurace do Výběru je bezplatné.

Restaurace může být z Výběru a z hodnocení vyřazena, pokud

 • je dlouhodobě bez jakéhokoliv hodnocení;
 • má málo návštěv na webu a málo komentářů;
 • není ničím výjimečná, zajímavá nebo výrazně kvalitní; nebo
 • u ní došlo k významné změně koncepce či změně provozovatele.

Informace o restauracích

Informace uvedené ve veřejném profilu restaurace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, případně z informací poskytnutých samotnou restaurací.

Název, pod kterým je restaurace prezentována, se nemusí shodovat s oficiálním názvem restaurace. Je optimalizován pro přehlednou prezentaci v elektronických médiích a pro snadné vyhledávání.

Popisný text v detailním zobrazení restaurace není reklamní propagací restaurace.

Restaurace mají možnost kromě základní prezentace ve Výběru zveřejňovat na webu vlastní komerční informace, aktuální jídelní a nápojový lístek, informace o probíhajících akcích a specialitách. Tyto služby jsou volitelné a mohou být zpoplatněné částkou dle aktuálního ceníku, který je dostupný na vyžádání. Nevyužití této možnosti nijak neovlivňuje zařazení restaurace do Výběru, ani zpracování hodnocení restaurace.
 

Hodnotitelé a hodnocení

Hodnotit může každý, kdo se k hodnocení zaregistruje na webu Výběru. Touto registrací vysloví svůj souhlas s pravidly registrace a hodnocení, která jsou zveřejněná na webu a současně dá souhlas se zpracováním svého hodnocení.

Hodnotitel je povinen uvést jméno, e-mail, adresu a telefon. Tyto údaje se nezveřejňují ani neposkytují třetím osobám a slouží k identifikaci hodnocení hodnotitele pod různými účty nebo způsoby hodnocení. V případě potřeby máme právo hodnotitele kontaktovat a ověřit si platnost poskytnutých údajů.

Hodnocení probíhá těmito způsoby, přičemž změna těchto způsobů hodnocení je vyhrazena:

 • web
 • tištěný dotazník
 • speciální akce (například Prague Food Festival)
Hodnotí se kategorie (i) jídlo, (ii) obsluha a (iii) interiér, a to v rozmezí 1-5, přičemž 1 je považována za nejlepší hodnocení.

Provedení hodnocení restaurace hodnotitelem nezakládá automaticky nárok na zařazení hodnocení do zpracování. Hlasy hodnotitelů mohou být za podmínek uvedených v tomto dokumentu ze zpracování hodnocení bez upozornění vyřazeny.

Hodnocení jednotlivých hodnotitelů se nezveřejňuje. Zveřejňují se pouze anonymizované výsledky zpracované z hodnocení všech hodnotitelů, jejichž hlasy nebyly ze zpracování hodnocení vyřazeny. To však neplatí pro komentáře k jednotlivým restauracím, které se zveřejňují s označením, které si hodnotitel zvolil.

Osoba, která je s konkrétní restaurací přímo nebo nepřímo spojena, zejména pokud se jedná o majitele, osobu ekonomicky zainteresovanou, zaměstnance či osoby jim blízké, nesmí takovou restauraci hodnotit.

Uzávěrka hodnocení je stanovena na webu Výběru.
 

Zpracování hodnocení

Při zpracování hodnocení se nebere v úvahu, zda hodnocené restaurace odebírají placené služby nebo se účastní jiných souvisejících projektů (festivaly nebo jiné akce).

V případě potřeby máme právo hodnotitele kontaktovat a ověřit si platnost jeho hodnocení.

Vyhrazujeme si právo vyřadit ze zpracování

 • hodnocení hodnotitele, který v příslušném roce hodnotil nedostatečný počet restaurací;
 • hodnocení hodnotitele, který o sobě poskytl falešné údaje;
 • hodnocení, které představuje zjevný pokus o ovlivnění výsledků hodnocení, ať již ve prospěch či v neprospěch restaurace;
 • hodnocení, u nějž bylo zaznamenáno více než 50% hodnocení podezřelých z falšování;
 • hodnocení, které lze považovat za extrémní v porovnání s historií hodnocení téže restaurace ve stejném období či v porovnání s hodnocením jiných hodnotitelů provedeným ve stejném období;
 • hodnocení hodnotitele, které obsahuje převážně extrémní známky (tj. buď samé nejlepší či samé nejhorší známky);
 • hodnocení prováděné v jednom období zjevně koordinovaně s jinými hodnotiteli nebo opakované hodnocení jedné restaurace v krátkém časovém úseku s obdobnými známkami, nebo hodnocení zjevně zaměřené proti jedné restauraci nebo v její prospěch;
 • hodnocení, u kterého nedošlo k odstranění rozporu mezi udělenými známkami a slovním hodnocením či nedošlo k potvrzení hodnocení při pokusu o jeho ověření; nebo
 • hodnocení provedené osobou, která je s konkrétní restaurací přímo nebo nepřímo spojena.
Přestože je restaurace zařazena do Výběru, její hodnocení nebude zpracováváno a zobrazováno v případě, že v rozhodném období byla hodnocena nedostatečným počtem hodnocení.

Celková známka restaurace se počítá z váženého průměru všech hodnocení jednotlivých kategorií.

Z výsledků hodnocení se stanoví následující pořadí:

 • absolutně (průměrná celková známka);
 • jídlo (průměrná známka za jídlo);
 • obsluha (průměrná známka za obsluhu); a
 • interiér (průměrná známka za interiér).
Máme právo sestavovat další pořadí kombinující výsledné známky (např. nejlevnější z TOP 100 apod.)

Máme právo vyhlásit pořadí dle tzv. „Hodnocení podle expertů“, které je doplňkové a slouží k porovnání hodnocení běžných návštěvníků s názorem vybraných odborníků v oblasti gastronomie.
 

Zveřejňování výsledků hodnocení

Výsledky hodnocení jsou zveřejňovány jednou ročně na oficiálním vyhlášení výsledků a na webu Grand Restaurant, týž den také ve vybraných médiích. Výsledky jsou pak platné po celý následující rok až do vyhlášení výsledků následujícího ročníku.
 

Ostatní

V případě potřeby budou závažné otázky týkající se hodnocení, zařazování či vyřazování restaurací konzultovány s osobnostmi s významným odborným či společenským kreditem v oblasti gastronomie a významnými dlouholetými hodnotiteli.

Tato pravidla jsou auditována.

Jsme oprávněni tato pravidla kdykoliv změnit, pokud se tím zvýší přesnost zařazování a hodnocení restaurací.

Praha, 1.12.2014
MauMau s.r.o.
 

AUDIT SYSTÉMU

Zařazování restaurací do Maurerova výběru Grand Restaurant se řídí přesně definovanými, léty ověřenými pravidly, která zcela vylučují jakoukoli manipulaci výsledků na straně organizátora a současně minimalizují riziko manipulativních postupů ze strany hodnotitelů. Zveřejněné výsledky jsou podloženy dostatečným počtem validních hodnocení zaznamenaných hodnotiteli, kteří splňují stanovená kritéria objektivity. Pravidla pro zařazování restaurací, práce s hodnotiteli i zpracování výsledků procházejí průběžně auditem, jehož nestrannost a objektivnost potvrzuji svým podpisem.

Zařazování restaurací je v gesci vydavatelské společnosti a osobní odpovědnost za něj nese Pavel Maurer. Na zařazení do tohoto výběru, které je jako vždy bezplatné, není právní nárok stejně tak jako na vyřazení z něj. Společnost MauMau, s.r.o. jako vydavatel Maurerova výběru Grand Restaurant může zařazeným restauracím nabídnout na komerčním principu dodatečné služby z oblasti komerční komunikace, tato aktivita však žádným způsobem nesouvisí se systémem hodnocení restaurací.

Výběr hodnotitelů není v principu prohibitivní a omezující, hodnotitelem se může na základě svého rozhodnutí a na vlastní náklady stát kterýkoli návštěvník restaurací, pokud se jako hodnotitel registruje a aktivně posuzuje navštívené restaurace. Při zpracování výsledků se nepřihlíží k hodnocením osob, které v daném období nenavštívily interními pravidly stanovený minimální počet restaurací nebo jejichž hodnocení vykazuje nápadné známky manipulativního přístupu. Pravidla pro stanovení souboru hodnocení, k nimž nebude přihlédnuto, jsou detailně stanovena interními směrnicemi. Výpočet hodnocení jednotlivých restaurací se řídí jednoduchým matematickým vzorcem a splňuje požadavek opakovatelnosti. Všechny použité postupy podléhají mému nezávislému auditu a vylučují jakoukoli záměrnou manipulaci výsledků.

V Maurerově výběru Grand Restaurant jsou zveřejňována hodnocení pro všechny restaurace, které v rozhodném období hodnotil dostatečný počet hodnotitelů, stanovený interními předpisy. Zveřejňovány jsou výhradně souhrnné údaje o jednotlivých restauracích, hodnocení individuálních hodnotitelů jsou zásadně neveřejná.

Podpis Herzmann

RNDr. Jan Herzmann, CSc.
Managing Partner, Herzmann s.r.o.