Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji společnosti MauMau, s.r.o., IČO 27079112, Heřmanova 1119/9, Holešovice, 170 00 Praha 7 („MauMau“), v souladu s platnými právními předpisy souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, přezdívky, zobrazení podoby (fotografie či avatár), poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a IP adresy, případně dalších údajů poskytnutých MauMau, v souvislosti s registrací uživatelského účtu, účastí na projektech pořádaných MauMau, hlasováním a hodnocením gastronomických zařízení a akcí, a dále pro další obchodní a marketingové účely MauMau, a to na dobu trvání registrace mého uživatelského účtu a dále v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

MauMau je oprávněno mé osobní údaje zpracovávat ručně i automatizovanými prostředky, a to i prostřednictvím třetích osob, a je oprávněno k těmto osobním údajům přiřazovat i mé další osobní údaje, pokud je oprávněno je v souladu s právními předpisy zpracovávat.

Jsem si vědom toho, že poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním činím dobrovolně a že poskytnutí těchto údajů je podmínkou pro registraci uživatelského účtu a mou účast na hlasování a hodnocení prostřednictvím uživatelského účtu.

Jsem si vědom toho, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to formou písemné žádosti doručené na adresu sídla MauMau, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jsem si dále vědom toho, že mám právo požadovat od MauMau přístup k mým osobním údajům, přičemž tento přístup je mi umožněn v rámci mého uživatelského účtu, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebo právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci. Jsem si rovněž vědom svého práva podat proti neoprávněnému zpracování osobních údajů stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl jsem seznámen se Zásadami zpracování osobních údajů vydanými MauMau, které obsahují popis právního základu pro zpracování osobních údajů, účel i způsoby a prostředky jejich zpracování, jakož i práva subjektu údajů.