Zákaznické obchodní podmínky gastronomických a kulturních akcí

(dále jen „Obchodní podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1 MauMau, s.r.o. IČO 27079112 (dále jen „Pořadatel“), je pořadatelem gastronomických a kulturních akcí. Obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi Pořadatelem a osobou, která se takové akce účastní (dále jen „Zákazník“) účastní akcí pořádaných Pořadatelem.
 • 1.2 Akce se koná v jednotlivých Restauracích, nebo na vyhrazeném místě určeném Pořadatelem. Akce se koná ve vymezeném časovém úseku, nebo průběžně v průběhu kalendářního roku. Podrobnosti jsou uvedeny v informačním systému Pořadatele.
 • 1.3 Není-li dohodnuto jinak, mají dále uvedené termíny tento význam:
  • 1.3.1 Účastník je smluvním partnerem Pořadatele, který provozuje Restauraci a který se účastní Akce.
  • 1.3.2 Restaurace je trvalou provozovnou Účastníka provozovanou za účelem veřejného stravování, která je po stránce provozní, personální, materiálně-technické a hygienické plně vybavena k výrobě a podávání jídel a nápojů a je zkolaudována k této činnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
  • 1.3.3 Jídly a nápoji se rozumí čerstvě připravená jídla a nápoje, která Účastník vyrobí a nápoje dodá, v nejvyšší možné kvalitě, při dodržení všech hygienických, epidemiologických a ostatních norem vztahujících se k výrobě a podávání jídel a nápojů platných na území České republiky, s přihlédnutím k normám Evropské unie, s takovou velikostí porcí či objemů, které odpovídají obvyklým porcím Účastníkem běžně podávaných pokrmů.
  • 1.3.4 Extra nabídkou se rozumí plnění nabízená a poskytovaná Zákazníkům Účastníkem na základě dohody s Pořadatelem, která jsou odlišná od jídel či nápojů, např. jízdenky, ubytování a další speciální služby či akce.
  • 1.3.5 Objednávkou se rozumí účast Zákazníka na Akci, která zahrnuje vstupenku na Akci, jídla, nápoje nebo Extra nabídku.
  • 1.3.6 Zákazníkem se rozumí fyzické a právnické osoby, které se zaregistrují v informačním systému Pořadatele, vyberou si Akci, poskytované služby, místo a čas jejich poskytnutí a učiní Objednávku způsobem popsaným v informačním systému Pořadatele.


2. Registrace v informačním systému Pořadatele

 • 2.1 K realizaci Objednávek a účasti na Akci musí být Zákazník registrován v informačním systému Pořadatele.
 • 2.2 Zákazník nese odpovědnost za kvalitu a ochranu svých přístupových údajů do informačního systému Pořadatele. V případě ztráty hesla potřebného pro přihlášení Zákazníka je vygenerované náhradní heslo zasíláno pouze na adresu uvedenou Zákazníkem v informačním systému.


3. Objednávky

 • 3.1 Objednávky lze činit výhradně prostřednictvím informačního systému Pořadatele na základě registrace Zákazníka v tomto informačním systému.
 • 3.2 Informační systém obsahuje popis Akce, označení Restaurací, termíny, ve kterých lze učinit Objednávku, popis jídel, nápojů a Extra nabídek a jejich cen.
 • 3.3 Každé Objednávce je po jejím zaplacení Zákazníkem přidělen rezervační kód nezbytný pro účast na Akci. Rezervační kód je dostupný po přihlášení Zákazníka do informačního systému Pořadatele v zákaznickém účtu a lze jej použít pro čerpání objednaných služeb nejvýše jednou.
 • 3.4 Zaplacené Objednávky se nevrací. Změny termínů jsou možné pouze v případě, že je to umožněno pro danou Akci v informačním systému Pořadatele.
 • 3.5 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit z důvodu existence okolností mimo kontrolu Pořadatele nabídku, včetně typu nebo složek jednotlivých jídel nebo typu nápoje, celé menu, složení Restaurací nebo Extra nabídek.
 • 3.6 Plnění objednané Objednávkou není určeno k dalšímu postoupení, prodeji či poskytování v rámci podnikání Zákazníka nebo jiné osoby. V případě porušení tohoto ustanovení je Pořadatel oprávněn zrušit Objednávku, a to bez nároku Zákazníka na vrácení její ceny.


4. Cena Objednávek

 • 4.1 Cena uskutečněné a Pořadatelem akceptované Objednávky je splatná nejpozději ve lhůtě uvedené v informačním systému Pořadatele. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude cena uhrazena, tedy připsána na účet Pořadatele, který je určen pro úhradu Objednávek, Objednávka automaticky zaniká.
 • 4.2 Cenu lze platit způsobem uvedeným v informačním systému Pořadatele, a to zpravidla bankovním převodem, platební kartou nebo uplatněním dárkového poukazu.
 • 4.3 Řádným a včasným uskutečněním Objednávky a zaplacením ceny Objednávky vzniká Zákazníkovi vůči příslušnému Účastníkovi nárok na čerpání služeb ve stanoveném místě a čase.
 • 4.4 Do 15 dnů od provedení platby, má Zákazník možnost ve svém registrovaném účtu provést vygenerování daňového dokladu se zadáním identifikačních údajů, po 15 dnech bude daňový doklad vygenerován automaticky na jméno zákaznického účtu a nelze provést změny.


5. Dárkové poukazy

 • 5.1 Pořadatel může nabízet zakoupení dárkových poukazů, které lze použít k úhradě ceny Objednávek.
 • 5.2 Každý dárkový poukaz je unikátní a lze jej použít pouze jednou a to pouze pro úhradu typu Akce nebo Extra nabídky, pro kterou je určen. Pořadatel neodpovídá za zneužití čísla dárkového poukazu, poukaz je tedy třeba uchovávat na bezpečném místě a zabránit jeho zneužití.
 • 5.3 Platnost dárkových poukazů může být časově omezena.
 • 5.4 Dárkové poukazy se zasílají pouze na území České republiky, a to doporučeně na adresu uvedenou Zákazníkem. Zasílání se řídí pravidly vybraného dopravce a Pořadatel neručí za pozdní doručení ani za ztrátu zásilky. Dárkové poukazy nejsou zasílány na dobírku. Zasílání vytištěného dárkového poukazu prostřednictvím vybraného dopravce může být zpoplatněno.
 • 5.5 Na zakoupení dárkových poukazů se použijí přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek platné pro Objednávky, včetně platebních podmínek.


6. Účast na Akci

 • 6.1 Zákazník je povinen dostavit se k účasti na Akci do příslušné Restaurace v termínu a čase uvedeném na příslušné potvrzené a řádně uhrazené Objednávce (nejpozději 15 min. po objednaném termínu). V případě Zážitků je pak povinen dostavit se k čerpání Zážitku v termínu a čase uvedeném u konkrétního Zážitku. Účast na Akci a poskytnutí objednaného plnění mohou být odmítnuty v případě, že Zákazník zmešká stanovený termín.
 • 6.2 Při čerpání objednaných služeb je Zákazník povinen prokázat se jménem, příjmením a rezervačním kódem. Pořadatel neodpovídá za obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním nebo přeposláním rezervačních kódů, které je třeba uchovávat na bezpečném místě a zabránit jejich zneužití. Při předložení rezervačního kódu, který již byl použit, nebude čerpání služeb a účast na Akci umožněno.
 • 6.3 Předložením rezervačního kódu vyjadřuje Zákazník souhlas s provozními předpisy Účastníka.
 • 6.4 Informace o přítomnosti alergenních složek v potravinách a nápojích poskytují jednotliví Účastníci.
 • 6.5 Doba konzumace může být časově omezena, takové omezení je uvedeno v informačním systému Pořadatele.


7. Plnění Pořadatele

 • 7.1 Pořadatel v informačním systému Pořadatele zveřejňuje v rámci Akce nabídku Restaurací v rozsahu dohodnutých jídel, nápojů a Zážitků. Pořadatel prostřednictvím informačního systému Pořadatele nabízí Zákazníkům účast na Akci, zakoupení a úhradu Objednávek a Zážitků a vybírá od Zákazníků stanovenou cenu.
 • 7.2 Pořadatel poskytuje Zákazníkům po potvrzení Objednávky rezervační kód, kterým se Zákazník prokazuje při příchodu do Restaurace a jehož platnost Účastník ověří a potvrdí v informačním systému Pořadatele.
 • 7.3 Pořadatel pouze zajišťuje Objednávky na základě smluvního vztahu s příslušným Účastníkem (případně s ubytovateli nebo dopravci, pokud jsou jejich služby součástí Zážitku). Za provedení a splnění příslušné řádně uhrazené Objednávky je odpovědný příslušný Účastník, ubytovatel či dopravce, nikoliv Pořadatel. Uskutečněním Objednávky vzniká vztah přímo mezi Zákazníkem a Účastníkem (ubytovatelem nebo dopravcem). V případě, že součástí Zážitku je doprava, je Pořadatel pouze zprostředkovatelem a není provozovatelem příslušného dopravního prostředku.
 • 7.4 Pořadatel neodpovídá za vady poskytnutých služeb, ani za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou příslušné Restaurace nebo čerpání Zážitku. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit ihned u Účastníka.


8. Ochrana osobních údajů

 • 8.1 Registrací Zákazníka do informačního systému Pořadatele a uskutečněním každé Objednávky Zákazníkem je Pořadatel oprávněn zpracovávat Zákazníkem poskytnuté osobní údaje k plnění dle těchto Obchodních podmínek.
 • 8.2 Nakládání s osobními údaji Zákazníka se řídí Zásadami zpracování osobních údajů dostupnými na https://maureruv-vyber.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju


9. Společná a závěrečná ustanovení

 • 9.1 Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení či odchylky k těmto obchodním podmínkám jsou vyloučeny.
 • 9.2 Pokud by bylo nebo se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení nedotčena.
 • 9.3 Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, je však povinen o takové změně informovat Zákazníka.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.6.2019.