Zákaznické obchodní podmínky gastronomických a kulturních akcí

(dále jen „Obchodní podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1 MauMau, s.r.o. IČO 27079112 (dále jen „Pořadatel“), je pořadatelem gastronomických a kulturních akcí. Obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi Pořadatelem a osobou, která se takové akce účastní (dále jen „Zákazník“) účastní akcí pořádaných Pořadatelem.
 • 1.2 Akce se koná v jednotlivých Restauracích, nebo na vyhrazeném místě určeném Pořadatelem. Akce se koná ve vymezeném časovém úseku, nebo průběžně v průběhu kalendářního roku. Podrobnosti jsou uvedeny v informačním systému Pořadatele.
 • 1.3 Není-li dohodnuto jinak, mají dále uvedené termíny tento význam:
  • 1.3.1 Účastník je smluvním partnerem Pořadatele, který provozuje Restauraci a který se účastní Akce.
  • 1.3.2 Restaurace je trvalou provozovnou Účastníka provozovanou za účelem veřejného stravování, která je po stránce provozní, personální, materiálně-technické a hygienické plně vybavena k výrobě a podávání jídel a nápojů a je zkolaudována k této činnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
  • 1.3.3 Jídly a nápoji se rozumí čerstvě připravená jídla a nápoje, která Účastník vyrobí a nápoje dodá, v nejvyšší možné kvalitě, při dodržení všech hygienických, epidemiologických a ostatních norem vztahujících se k výrobě a podávání jídel a nápojů platných na území České republiky, s přihlédnutím k normám Evropské unie, s takovou velikostí porcí či objemů, které odpovídají obvyklým porcím Účastníkem běžně podávaných pokrmů.
  • 1.3.4 Extra nabídkou se rozumí plnění nabízená a poskytovaná Zákazníkům Účastníkem na základě dohody s Pořadatelem, která jsou odlišná od jídel či nápojů, např. jízdenky, ubytování a další speciální služby či akce.
  • 1.3.5 Objednávkou se rozumí účast Zákazníka na Akci, která zahrnuje vstupenku na Akci, jídla, nápoje nebo Extra nabídku.
  • 1.3.6 Zákazníkem se rozumí fyzické a právnické osoby, které se zaregistrují v informačním systému Pořadatele, vyberou si Akci, poskytované služby, místo a čas jejich poskytnutí a učiní Objednávku způsobem popsaným v informačním systému Pořadatele.


2. Registrace v informačním systému Pořadatele

 • 2.1 K realizaci Objednávek a účasti na Akci musí být Zákazník registrován v informačním systému Pořadatele.
 • 2.2 Zákazník nese odpovědnost za kvalitu a ochranu svých přístupových údajů do informačního systému Pořadatele. V případě ztráty hesla potřebného pro přihlášení Zákazníka je vygenerované náhradní heslo zasíláno pouze na adresu uvedenou Zákazníkem v informačním systému.


3. Objednávky

 • 3.1 Objednávky lze činit výhradně prostřednictvím informačního systému Pořadatele na základě registrace Zákazníka v tomto informačním systému.
 • 3.2 Informační systém obsahuje popis Akce, označení Restaurací, termíny, ve kterých lze učinit Objednávku, popis jídel, nápojů a Extra nabídek a jejich cen.
 • 3.3 Každé Objednávce je po jejím zaplacení Zákazníkem přidělen rezervační kód nezbytný pro účast na Akci. Rezervační kód je dostupný po přihlášení Zákazníka do informačního systému Pořadatele v zákaznickém účtu a lze jej použít pro čerpání objednaných služeb nejvýše jednou.
 • 3.4 Zaplacené Objednávky se nevrací. Změny termínů jsou možné pouze v případě, že je to umožněno pro danou Akci v informačním systému Pořadatele.
 • 3.5 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit z důvodu existence okolností mimo kontrolu Pořadatele nabídku, včetně typu nebo složek jednotlivých jídel nebo typu nápoje, celé menu, složení Restaurací nebo Extra nabídek.
 • 3.6 Plnění objednané Objednávkou není určeno k dalšímu postoupení, prodeji či poskytování v rámci podnikání Zákazníka nebo jiné osoby. V případě porušení tohoto ustanovení je Pořadatel oprávněn zrušit Objednávku, a to bez nároku Zákazníka na vrácení její ceny.


4. Cena Objednávek

 • 4.1 Cena uskutečněné a Pořadatelem akceptované Objednávky je splatná nejpozději ve lhůtě uvedené v informačním systému Pořadatele. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude cena uhrazena, tedy připsána na účet Pořadatele, který je určen pro úhradu Objednávek, Objednávka automaticky zaniká.
 • 4.2 Cenu lze platit způsobem uvedeným v informačním systému Pořadatele, a to zpravidla bankovním převodem, platební kartou nebo uplatněním dárkového poukazu.
 • 4.3 Řádným a včasným uskutečněním Objednávky a zaplacením ceny Objednávky vzniká Zákazníkovi vůči příslušnému Účastníkovi nárok na čerpání služeb ve stanoveném místě a čase.


5. Dárkové poukazy

 • 5.1 Pořadatel může nabízet zakoupení dárkových poukazů, které lze použít k úhradě ceny Objednávek.
 • 5.2 Každý dárkový poukaz je unikátní a lze jej použít pouze jednou a to pouze pro úhradu typu Akce nebo Extra nabídky, pro kterou je určen. Pořadatel neodpovídá za zneužití čísla dárkového poukazu, poukaz je tedy třeba uchovávat na bezpečném místě a zabránit jeho zneužití.
 • 5.3 Platnost dárkových poukazů může být časově omezena.
 • 5.4 Dárkové poukazy se zasílají pouze na území České republiky, a to doporučeně na adresu uvedenou Zákazníkem. Zasílání se řídí pravidly vybraného dopravce a Pořadatel neručí za pozdní doručení ani za ztrátu zásilky. Dárkové poukazy nejsou zasílány na dobírku. Zasílání vytištěného dárkového poukazu prostřednictvím vybraného dopravce může být zpoplatněno.
 • 5.5 Na zakoupení dárkových poukazů se použijí přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek platné pro Objednávky, včetně platebních podmínek.


6. Účast na Akci

 • 6.1 Zákazník je povinen dostavit se k účasti na Akci do příslušné Restaurace v termínu a čase uvedeném na příslušné potvrzené a řádně uhrazené Objednávce (nejpozději 15 min. po objednaném termínu). V případě Zážitků je pak povinen dostavit se k čerpání Zážitku v termínu a čase uvedeném u konkrétního Zážitku. Účast na Akci a poskytnutí objednaného plnění mohou být odmítnuty v případě, že Zákazník zmešká stanovený termín.
 • 6.2 Při čerpání objednaných služeb je Zákazník povinen prokázat se jménem, příjmením a rezervačním kódem. Pořadatel neodpovídá za obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním nebo přeposláním rezervačních kódů, které je třeba uchovávat na bezpečném místě a zabránit jejich zneužití. Při předložení rezervačního kódu, který již byl použit, nebude čerpání služeb a účast na Akci umožněno.
 • 6.3 Předložením rezervačního kódu vyjadřuje Zákazník souhlas s provozními předpisy Účastníka.
 • 6.4 Informace o přítomnosti alergenních složek v potravinách a nápojích poskytují jednotliví Účastníci.
 • 6.5 Doba konzumace může být časově omezena, takové omezení je uvedeno v informačním systému Pořadatele.


7. Plnění Pořadatele

 • 7.1 Pořadatel v informačním systému Pořadatele zveřejňuje v rámci Akce nabídku Restaurací v rozsahu dohodnutých jídel, nápojů a Zážitků. Pořadatel prostřednictvím informačního systému Pořadatele nabízí Zákazníkům účast na Akci, zakoupení a úhradu Objednávek a Zážitků a vybírá od Zákazníků stanovenou cenu.
 • 7.2 Pořadatel poskytuje Zákazníkům po potvrzení Objednávky rezervační kód, kterým se Zákazník prokazuje při příchodu do Restaurace a jehož platnost Účastník ověří a potvrdí v informačním systému Pořadatele.
 • 7.3 Pořadatel pouze zajišťuje Objednávky na základě smluvního vztahu s příslušným Účastníkem (případně s ubytovateli nebo dopravci, pokud jsou jejich služby součástí Zážitku). Za provedení a splnění příslušné řádně uhrazené Objednávky je odpovědný příslušný Účastník, ubytovatel či dopravce, nikoliv Pořadatel. Uskutečněním Objednávky vzniká vztah přímo mezi Zákazníkem a Účastníkem (ubytovatelem nebo dopravcem). V případě, že součástí Zážitku je doprava, je Pořadatel pouze zprostředkovatelem a není provozovatelem příslušného dopravního prostředku.
 • 7.4 Pořadatel neodpovídá za vady poskytnutých služeb, ani za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou příslušné Restaurace nebo čerpání Zážitku. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit ihned u Účastníka.


8. Ochrana osobních údajů

 • 8.1 Registrací Zákazníka do informačního systému Pořadatele a uskutečněním každé Objednávky Zákazníkem je Pořadatel oprávněn zpracovávat Zákazníkem poskytnuté osobní údaje k plnění dle těchto Obchodních podmínek.
 • 8.2 Nakládání s osobními údaji Zákazníka se řídí Zásadami zpracování osobních údajů dostupnými na https://maureruv-vyber.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju


9. Společná a závěrečná ustanovení

 • 9.1 Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení či odchylky k těmto obchodním podmínkám jsou vyloučeny.
 • 9.2 Pokud by bylo nebo se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení nedotčena.
 • 9.3 Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, je však povinen o takové změně informovat Zákazníka.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.6.2019.